Adatvédelmi szabályzat

Érvényes: 2023.09.01-től visszavonásig

1. Bevezető

A KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft. (1054 Budapest, Hold utca 29. V. em. 2., továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azoknak elvárásainak megfelel. Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a www.klassis.hu/dokumentumtar oldalról.

A KLASSIS-Z Kft. munkatársai elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák. A KLASSIS-Z Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai és szervezeti intézkedést, melyek az adatok biztonságát garantálják.

Jelen szabályzatban bemutatásra kerülnek az adatkezelés elvei, valamint azok az elvárások, melyeket az Adatkezelő magával szemben támaszt.

2. Adatkezelő

Az érintettek személyes adatait a KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 29. V. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-684005; adószám: 11933708-2-41; e-mail: klassis@klassis.hu; telefonszám: 06-1-413-7800), mint Adatkezelő kezeli.
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, melynek azonosítója: NAIH-83369/2015.

Adatkezelő alapvető adatai:

 • Cégnév: KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft.
 • Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 29. V. em. 2.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-684005
 • Adószám: 11933708-2-43
 • Adatkezelő képviselője: Zenkó Zorán ügyvezető
 • Ügyvezető elérhetőségei: e-mail cím: zenko.z@klassis.hu címe: 1054 Budapest, Hold utca 29. V. em. 2.
 • Működési engedély száma: 5/2000
 • NAIH nyilvántartási szám(ok): NAIH-83369/2015
 • Adatvédelmi tisztviselő: Varga Szilvia
 • Telefonszám: 06-1-413-7800
 • E-mail cím: adatvedelem@klassis.hu

A KLASSIS-Z Kft. munkatársai elkötelezettek amellett, hogy ügyfeleik információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsák. A KLASSIS-Z Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai és szervezeti intézkedést, melyek az adatok biztonságát garantálják.

Jelen szabályzatban bemutatásra kerülnek az adatkezelés elvei, valamint azok az elvárások, melyeket az Adatkezelő magával szemben támaszt.

3. Irányadó jogszabályok

Az adatok kezeléséről az Európai Parlament és Tanács (EU) adatvédelmi rendelete (2016/679 General Dara Protection Regulation /GDPR/) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény /Info. tv./ az irányadó. Ezekkel összefüggésben a további irányadó jogszabályok:

 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény /Bit./, különös tekintettel a X. fejezet biztosítási titokra vonatkozó rendelkezéseit
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII./Pmt./ a törvény által előírt azonosítási adatokat illetően
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (a bizonylatok megőrzése tekintetében)

4. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) * a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 5 eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

5. Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz adatkezelésére, illetve a személyes adatok kezelésére terjed ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki – kivéve ellenkező rendelkezés hiányában – a harmadik személyek adatkezeléseire, így különösen azon biztosítók adatkezeléseire, amelyek biztosítását a KLASSIS-Z Kft. közvetíti.

6. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő köteles az alábbi alapelveket betartani, illetőleg az adatkezelésben érintett minden alkalmazottal és megbízottal - munkájukkal összefüggésben - folyamatosan betartatni:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Személyes adat akkor kezelhető,ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő hozzájárulással, kötelezettségeinek teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja továbbá az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a KLASSIS-Z Kft.-vel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a KLASSIS-Z Kft. eljárását. Amennyiben az érintett a KLASSIS-Z Kft.vel szerződést köt, a hozzájárulását az Info. tv. 6.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint adja meg mindazon szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

Amennyiben az érintett valamely, KLASSIS-Z Kft. alvállalkozója által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat átadását megtagadni. Ebben az esetben a KLASSIS-Z Kft. vagy alvállalkozója megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben az adott adat ismerete nélkül a szerződéskötés nem lehetséges, illetve az érintett számára szolgáltatás nem nyújtható.

Tekintettel arra, hogy az érintettet képviselve a KLASSIS-Z Kft. biztosításokat közvetít, rögzíti azokat az adatokat, amelyek a közvetített biztosításokat nyújtó biztosítók előírnak. Számos esetben bizonyos kedvezményekre jogosító adat megadása szükséges a pontos kalkulációhoz. Az adatkezelés önkéntes, viszont amennyiben az érintett ezen kedvezményekről nem nyilatkozik előfordulhat, hogy azokat később nem veheti igénybe.

7. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő biztosítási alkuszi tevékenysége (továbbiakban: főtevékenység) szerződésszerű teljesítése, a főtevékenysége ellátása érdekében kezel minden olyan adatot, amely a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A kezelt adatok ismertetéséről adatkezelő a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt az érintett részére.

Az érintett által tett adatokra vonatkozó nyilatkozatok helyességéért, a hiánypótlás érintett általi elmulasztásáért, valamint az adatváltozás érintett általi bejelentéséért az adatkezelő nem tartozik felelősséggel, ugyanakkor az adatkezelő felel a megadott adatok pontosságáért, teljességéért.

Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az érintett az adatkezelővel kötött megbízási szerződése mellékletében, írásban adja meg.

Az adatkezelés időtartama az adatkezelő főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés felmondásáig tart.

Jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;
 • Az érintett biztosítás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett számára ajánlható biztosítások körének megállapítása;
 • A megbízási szerződés teljesítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • Panaszok kezelése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;
 • Jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése;
 • Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság.

8. Adatok felvétele

A KLASSIS-Z Kft az adatokat elsősorban közvetlenül az érintettől veszi fel a biztosításközvetítői tevékenységében közreműködő alvállalkozóján keresztül. A felvett adatokat az alvállalkozó rögzíti az alkuszi nyomtatványokon, az érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul. A KLASSIS-Z Kft. adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre a törvény felhatalmazást ad.

9. Az adatok köre, az adatok tárolásának időtartama.

A KLASSIS-Z Kft. főtevékenységére irányadó jogszabály szerint az alkuszi megbízási szerződés időtartama és az annak megszűnését követő öt év. A KLASSIS-Z Kft. által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

A kezelt adatok:

 • név
 • születési név
 • születési hely, idő,
 • anyja neve
 • állandó lakcíme
 • levelezési címe
 • azonosításra használt okmány típusa és száma
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet nyilatkozattal vagy a szerződés megkötésével ad meg.

A megkötni kívánt biztosításra vonatkozó adatok:

A KLASSIS-Z Kft. kezeli az érintett által megkötni kívánt biztosításra vonatkozó adatokat, a biztosított tárgyra vagy személyre és a biztosítási feltételekre vonatkozó adatokat. Az adatkör a KLASSIS-Z Kft. által közvetített biztosításokat nyújtó biztosítótól függ.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet nyilatkozattal vagy a szerződés megkötésével ad meg.

A KLASSIS-Z Kft. a Bit. 398.§ (5)-(6) bekezdése alapján a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni, és egyértelmű szakszerű tájékoztatást nyújtani az ügyfél igényeinek és szükségleteinek megfelelően. A KLASSIS-Z Kft. biztosítási alkuszként több biztosító egymással versengő termékeit közvetíti, és köteles az ügyfélnek több, a piacon elérhető biztosítást bemutatni. Ennek során az Adatkezelő kötelessége a különböző termékek összehasonlítása, és az elérhető termékek oly módon történő bemutatása, hogy az érintett kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb terméket. Ahhoz hogy a KLASSIS-Z Kft. ezen kötelezettségének – és az ügyféllel szembeni szerződéses vállalásának – eleget tehessen, kezeli mindazon adatokat, amelyek szükségesek annak meghatározásához, hogy az érintett milyen biztosítást kíván kötni, mi a biztosított tárgy, és melyek a biztosítással kapcsolatos egyéb, a biztosítási díjat és biztosítási összeget befolyásoló körülmények. Mivel az egyes biztosítók eltérő szempontok alapján határozzák meg a biztosítás feltételeit (pl.: biztosítási összeg maximuma, önrész, kedvezmények, egészségügyi adatok) a biztosításkötési folyamat során a KLASSIS-Z Kft. alvállalkozója mindazon adatok megadására kéri az érintettet, amelyek befolyásolhatják az elérhető biztosítási termékeket és az egyes biztosítások feltételeit. Mivel az egyes biztosítók által kért adatkörök eltérnek, és folyamatosan változnak, ezért az adatkör pontos meghatározása nem lehetséges.

A KLASSIS-Z Kft. törekszik arra, hogy minden esetben kizárólag olyan adatokat kérjen az érintettektől, amelyek szükségesek a biztosítás kiválasztásához és megkötéséhez, ennek érdekében az adatkört folyamatosan aktualizálja, a biztosítók tájékoztatása alapján.

A fentiek alapján amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem ad meg, a KLASSISZ Kft. ezek hiányában elemzi a biztosításokat és ajánlja az érintetteknek. A kért adatok hiányában előfordulhat, hogy bizonyos kedvezményeket, biztosításokat az érintett nem tud igénybe venni.

Életbiztosítási ágba tartozó biztosítás megkötése esetén kezelt adatok:

A Pmt. 6. §. alapján életbiztosítási ágba tartozó biztosítás megkötése, vagy annak kezdeményezése esetén a megkötni kívánt biztosítási szerződésekre vonatkozó adatokon túlmenően kötelező megadni a természetes személy ügyfél családi és utónevét, leánykori nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, címét, ennek hiányában tartozkódási helyét, azonosító okmányának típusát és számát. Továbbá az azonosító okmány mindkét oldaláról, illetve a lakcímkártya 1. oldaláról fénymásolatot készítünk, melyre a Pmt. nyilatkozaton ad felhatalmazást az érintett. Az adatkezelés célja a Pmt.-ben meghatározott azonosítási kötelezettség teljesítése.

A KLASSIS-Z Kft. a Pmt. alapján elvégzi az ügyfelek azonosítását, továbbá a jogszabályban meghatározott esetekben és módon adatot szolgáltat harmadik személy, hatóság részére. Az ilyen adatkezelés jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés.

A 4. pontban meghatározott különleges adatokat a KLASSIS-Z Kft. csak akkor kezeli, amennyiben valamely biztosítás megkötéséhez elengedhetetlen, mint például az életbiztosítások esetében.

10. Profilalkotás

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

11. Adatkezelési folyamat a biztosításkötés esetén

Az érintett a KLASSIS-Z Kft. alkuszi tevékenység végzésében közreműködő alvállalkozóján keresztül köt szerződést, az adatokat az érintett közvetlenül az alvállalkozónak adja meg, és a megbízási szerződést, illetve egyéb alkuszi nyomtatványokat is az alvállalkozó előtt írja alá. Az alvállalkozó szerződéses kötelezettsége, hogy a felvett biztosítási ajánlatot a KLASSIS-Z Kft. központi 10 irodájában érkeztesse, ahol feldolgozottságot követően minden esetben a KLASSISZ Kft. juttatja el a biztosítási ajánlatot a kiválasztott biztosító részére átvételi elismervény ellenében.

A megbízási szerződés alapján későbbi biztosításkötés során nem kell újra megadni a személyes adatokat, amennyiben nem történt változás. Ebben az esetben az újabb kalkulációhoz felhasználhatóak a korábban megadott adatok.

12. Adatfeldolgozás

A KLASSIS-Z Kft. tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. A KLASSIS-Z Kft. ellenőrzi és folyamatosan monitorozza az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozók igénybe vételére csak a KLASSIS-Z Kft. hozzájárulásával jogosultak. A KLASSIS-Z Kft. adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele közvetítői jogviszonyban álló közvetítőket (alvállalkozókat), és a vele együttműködő partnereket. A KLASSIS-Z Kft. biztosításközvetítésben résztvevő együttműködő partnereinek listája megtalálható az MNB honlapján. (https://intezmenykereso.mnb.hu/)

13. Elektronikus adatkezelés

A www.klassis.hu honlap látogatóinak adatai:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy- egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a Szolgáltató a Látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

 • 1. Folyamat-technikai kiszolgálást segítő cookie-k (pl. jelszó megjegyzése), melyhez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés a felhasználó általi letiltásig tart.
 • 2. Viselkedés alapú (session) cookie-k, melyhez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés ebben az esetben a böngésző bezárásáig tart.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • a. hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • b. hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • c. hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • d. hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Elektronikus hírlevél:

Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos szerződés megkötésekor, valamint az adatkezelő honlapján keresztül történő regisztrációt követően az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hírlevél szolgáltatást nyújt az érintett részére.

A hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: az érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a hírlevél szolgáltatást indokolás nélkül, egyoldalúan, bármikor, ingyenesen felmondhatja. A leiratkozás jogát az érintett a hírlevélben található leiratkozás gomb segítségével, valamint az adatkezelőnek küldött levél, e-mail útján, illetve a hírlevelek alján található leiratkozó linkre történő kattintással gyakorolhatja. Leiratkozás esetén az adatkezelő az érintett minden – hírlevelek küldéséhez szükséges - adatát törli a nyilvántartásból, és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az érintettet.

Az adatkezelés huzamos ideig nem éri el a célját, az adatkezelő az érintett adatait kifejezett leiratkozás hiányában is törli a nyilvántartásból. Ha az érintett az utolsó kiküldött hírlevélre három hónapon belül nem reagál (nem nyitja meg a hírlevelet), az adatkezelő egyeztető levelet küld arról, hogy az érintett kíván-e továbbra is hírlevelet kapni. Az erre történő válasz hiányában az adatkezelő három hónapon belül törli az érintett – hírlevél küldéséhez szükséges – adatait a nyilvántartásból.

A hírlevél szolgáltatásra egyebekben a jelen szabályzatban foglalt adatbiztonsági követelmények, adatvédelmi alapelvek és az érintett jogai irányadók.

Telefonos marketing tevékenységre vonatkozó adatkezelés:

Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos szerződés megkötésekor az érintett előzetes, kifejezett, egyértelmű hozzájárulása alapján telefonos marketing szolgáltatást nyújt az érintett részére. Az adatkezelés célja az adatkezelő kedvező ajánlatainak ismertetése az érintettel. A szolgáltatást az érintett tájékoztatás, korlátozás és indok nélkül ingyenesen felmondhatja. A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok: az érintett neve és telefonszáma. Az adatkezelés időtartama az érintett által történő felmondásig szól.

14. Egyéb, felhatalmazáson alapuló adatkezelés

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más állami szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – köteles teljesíteni a megkeresést, azonban személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

15. Speciális adatkezelés

Telefonbeszélgetések rögzítése

A KLASSIS-Z kft. az érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket bizonyos esetekben (pl. panasz) rögzíti. A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van személyes vagy a postai úton történő ügyintézésre. Panaszok esetén a rögzítés a Bit. alapján kötelező, a rögzített hívásokat a KLASSIS-Z Kft. 5 évig őrzi a Bit. 159.§ (2) és 382.§. (2) bekezdése alapján. Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről tájékoztatást kérhet, kérésre az Adatkezelő biztosítja a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről leiratot készít, és átadja részére, vagy másolatot készít a beszélgetésről, melyet olyan formában ad át, mely az érintett számára használható.

Képfelvételek készítése

A KLASSIS-Z Kft. ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, pontosabban az előtérben kamera rendszer van elhelyezve. A felvételkészítésről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a KLASSIS-Z Kft. három napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a megfigyelt helyiségbe a képfelvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 31.§.

Adatkezelés jogviszony megszűnése esetén

Amennyiben a KLASSIS-Z Kft. és az érintett között a szerződésen alapuló jogviszony megszűnik, az Adatkezelő továbbra is kezeli az érintett és az Adatkezelő együttműködése során keletkezett adatokat. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 6. §. (5), miszerint személyes adat akkor is kezelhető, ha jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy pedig az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (- ha ezen érdek érvényesítése személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátázásával arányában áll -) történik az adatkezelés. Az adatkezelés célja az, hogy a jogviszony megszűnését követően az érintett, vagy a KLASSIS-Z Kft. igénnyel léphet fel mindaddig, amíg az igény el nem évül. Az igény érvényesítésének feltétele, hogy az azt megalapozó adatok rendelkezésre álljanak. A KLASSIS-Z Kft. az adatokat az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az adatokat az érintett kívánja igényérvényesítéshez felhasználni. Ezáltal az érintett információs önrendelkezési joga sérül, figyelemmel viszont arra a tényre, hogy a KLASSIS-Z Kft. a céltól eltérően nem használja fel, nem teszi hozzáférhetővé, másnak nem adja át, az érintett sérelme csekély.

Adatkezelés biztosításokkal kapcsolatos alkuszi teendők átadása (állományátruházás) esetén

Az érintett a KLASSIS-Z Kft. alvállalkozóján keresztül lépett kapcsolatba, az adott alvállalkozó tárolja az érintett adatait. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel. Az érintett a biztosításával kapcsolatos ügyekben fordulhat közvetlenül az alvállalkozóhoz, tőle kérhet tájékoztatást, segítséget, nála kezdeményezheti biztosítás megkötését. Amennyiben az adott alvállalkozó beszünteti tevékenységét, az adatokat törli. Ebben az esetben az adatokat a KLASSIS-Z Kft. tovább kezeli, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. Amennyiben az érintett és a KLASSIS-Z Kft. közötti kapcsolat jellege, vagy az érintett által igénybe vett szolgáltatások jellege indokolja, hogy más alvállalkozó tovább folytassa az adatok feldolgozását, az állomány kezelésére, és az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozására a KLASSIS-Z Kft. másik alvállalkozót jelöl ki. Ebben az esetben a KLASSIS-Z Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy a korábbi alvállalkozója megszüntette a tevékenységét, és a jövőben az új alvállalkozó látja el az állománnyal kapcsolatos teendőket. Az érintettnek joga van tiltakozni az adatok átadása ellen. A KLASSIS-Z Kft. közreműködő alvállalkozói minden esetben adatfeldolgozónak minősülnek.

16. Adattovábbítás

Amennyiben az érintett biztosítás megkötését kezdeményezi, a KLASSIS-Z Kft. továbbítja az azonosító adatokat és a kiválasztott biztosítással kapcsolatos adatokat annak a biztosítónak, amely a kiválasztott biztosítást nyújtja.

Bit. 4. § (1) bekez. 12 pontja alapján biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó – a KLASSIS-Z Kft. rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

a, a KLASSIS-Z Kft. ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad

b., a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

c., a KLASSIS-Z Kft. által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.

A KLASSIS-Z Kft. személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra a törvény felhatalmazást ad.

17. Adatfeldolgozás

A KLASSIS-Z Kft. tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a KLASSIS-Z Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, a KLASSIS-Z Kft. nevében. A KLASSIS-Z Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

18. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az Adatalanyok magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő, valamint tevékenységi körében az általa megbízott adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvényben előírt valamint e szabályzatban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel köteles biztosítani:

(a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
(b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
(c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbítottak vagy továbbíthatják;
(d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
(e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
(f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Automatizált adatkezelés során felmerülő informatikai problémák naplózása, az erre való lehetőség megteremtése elsődlegesen az informatika rendszert fejlesztő szolgáltató feladata.
Az Adatkezelőnek és az általa megbízott adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lennie a technika mindenkori fejlettségére, és olyan döntést kell hoznia, amely leginkább garantálja az adatok biztonságát.

A KLASSIS-Z Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem szempontjából. A munkavállalók, az alvállalkozók és egyéb a KLASSIS-Z Kft. érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Informatikai nyilvántartások védelme

A KLASSIS-Z Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről;
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

19. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A KLASSIS-Z Kft. az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A KLASSIS-Z Kft. az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a KLASSIS-Z Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

20. Adatalany jogai és érvényesítésük

Adatalany jogai és érvényesítésük

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri – a kötelező adatkezelés kivételével;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás

Az Adatalany tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a KLASSIS-Z Kft. a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a KLASSIS_Z Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (ide nem értve a jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelést);
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az Adatalany további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23. § részletezi.

21. Felelősség, jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Bp., Falk Miska utca 9.-11.
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Info tv. 22. § alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartozkódási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A KLASSIS-Z Kft. kérésére az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Visszahívás kérése