A KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft.
Általános Szerződési Feltételei

Hatályos: 2023. szeptember 1-jétől

I. Általános rendelkezések

1. Fogalmak

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában:

 • Társaság: KLASSIS-Z Biztosítási Alkusz Kft.
 • Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 29. V. em. 2.
 • Adószám: 11933708-2-43;
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-684005
 • Alapító okirat kelte: 1999. november 22.
 • Ügyvezetői: Zenkó Zorán; képviselet módja: önálló Zenkó Gusztáv; képviselet módja: önálló
 • Szakmai vezető: Zenkó Zorán
 • Szakmai felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank
 • Tevékenységi engedélyének száma: 5/2000 (2000.01.13)
 • Felügyeleti nyilvántartási száma: 204121404020

Ügyfél: az a természetes személy vagy jogi személy, aki, illetve amely a Társaságtól a Társaság engedélyezett üzleti tevékenységi körében szolgáltatást vesz igénybe, továbbá az előbbi személyi körön kívüli azon személy vagy szervezet is, akivel, illetve amellyel a Társaság az engedélyezett üzleti tevékenységei körében szerződést kötött.

Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy ügyfél.

Felek: az Ügyfél és a Társaság

Üzletkötő: a Társaság által megbízott független biztosításközvetítő jogi és természetes személyek

Bit: 2014. évi LXXXVIII. törvény

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Pmt.: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

Tétv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2. A Társaság jogállása

A Társaság az Ügyfél megbízásából eljáró biztosításközvetítő, azaz az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet az ügyfél számára annak biztosítási kockázatai felmérésével, kezelésével, illetve biztosításaival összefüggő szaktanácsadásra is, termékértékesítéstől függetlenül.
A Társaság felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), amelynek címe 1013 Budapest, Krisztina krt. 6., levelezési címe: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777., honlap címe: www.mnb.hu.

Biztosításközvetítői tevékenységet kizárólag olyan személy végezhet, aki aktív státuszban szerepel a MNB által vezetett nyilvántartásban. Az MNB honlapján, illetve az https://intezmenykereso.mnb.hu linken megismerhetőek a Társaság, illetve az üzletkötők nyilvános adatai.

A Társaság nem rendelkezik minősített befolyással biztosítóban, továbbá sem biztosító, sem annak anyavállalata minősített befolyással a Társaságban nem rendelkezik.

A Társaság és az üzletkötők a tevékenységük során felkészülten, legjobb szakmai tudásuk szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva járnak el. A Társaság e kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Társaság a független biztosításközvetítői tevékenysége során a nevében jogszerűen eljáró személyek által okozott károkért felel. E helytállási kötelezettsége teljesítése érdekében a Társaság a Bit-ben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, mely felelősségbiztosítás a törvényi előírásoknak megfelelően legalább biztosítási eseményenkénti 1 300 380 euró, illetve évente együttesen 1 924 560 euró összegű, és az Európai Unió egész területére kiterjed. A Társaság szakmai felelősségbiztosításának és vagyoni biztosítékának az alkuszi tevékenységgel összefüggésben okozott, de a felelősségbiztosítási szerződés vagy a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megszűnését követő öt éven belül bekövetkezett és bejelentett károkra és sérelemdíj iránti igényekre is ki kell terjednie.

A Társaság elérhetőségei:

 • Személyesen: 1054 Budapest, Hold u. 29. V. em. 2.
 • Postán: 1054 Budapest, Hold u. 29. V. em. 2.
 • Faxon: 06 (1) 613 2235
 • Telefonon: 06 (1) 413 7800
 • E-mail: klassis@klassis.hu
 • Nyitvatartási idő: hétfő – péntek: 9 – 17 óra, csütörtökön: 8 – 20 óra
 • Telefonos hívásfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9 – 17 óra, csütörtök: 8 – 20 óra

3. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF rendelkezései a Társaság biztosításközvetítő szolgáltatására, vagyis a Társaság biztosításközvetítői tevékenysége során létrejött jogviszonyokra irányadók. A Felek közötti, az előbbiek hatálya alá tartozó tevékenységek keretébe tartozó jogügyletek tartalmát elsődlegesen a Felek között az adott ügyletre vonatkozóan létrejött egyedi megbízási szerződés határozza meg, az ÁSZF rendelkezései az irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott egyedi szerződés kifejezetten nem rendelkezik.

Az ÁSZF rendelkezései a Társaság biztosításközvetítő szolgáltatására, vagyis a Társaság biztosításközvetítői tevékenysége során létrejött jogviszonyokra irányadók. A Felek közötti, az előbbiek hatálya alá tartozó tevékenységek keretébe tartozó jogügyletek tartalmát elsődlegesen a Felek között az adott ügyletre vonatkozóan létrejött egyedi megbízási szerződés határozza meg, az ÁSZF rendelkezései az irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott egyedi szerződés kifejezetten nem rendelkezik.

Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti, a Társaság internetes oldalán megtekinthető. Az ÁSZF-t az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségekben ki kell függeszteni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfél számára folyamatosan és könnyen elérhető módon elektronikus úton is elérhetővé kell tenni, lehetővé téve az Ügyfél számára annak tárolását és előhívását.

Társaság az ÁSZF változásáról a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetményben értesíti az Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a Társasággal megkötött, és a módosítással érintett szerződését a módosított ÁSZF hatályba lépésének napjára írásban felmondani. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésére álló határidő alatt felmondási jogával nem él, az a módosítás Ügyfél általi elfogadásának minősül, azaz a módosított ÁSZF tartalma az ÁSZF hatályba lépése napján a Felek jogviszonyának részévé válik. Az ÁSZF esetleges módosítása esetén a módosítások a hatálybalépéskor már teljesített ügyletekre visszamenőlegesen nem vonatkoznak.

II. Együttműködés, a felek általános tájékoztatási kötelezettsége

1. A Felek a kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően, késedelem nélkül értesítik egymást az ügylet szempontjából lényeges körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

2. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb, az ügylet szempontjából lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli.

3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél megbízási szerződése lakásbiztosítási módozatra is kiterjed, abban az esetben az adott szerződés második évfordulóját megelőző 4 minimum kettő hónappal korábban felveszik egymással a kapcsolatot a lakásbiztosítás felülvizsgálatával kapcsolatban. Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a lakásbiztosításában rögzített ingóságok értékében, vagy ingatlanának értékében felújítás, korszerűsítés miatt változás következik be úgy haladéktalanul értesíti a Társaság képviselőjét, hogy az ingó- és ingatlanbiztosításban rögzített fedezet mindig naprakész lehessen.

4. Az Ügyfél köteles három napon belül értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg időben valamely, a Társaságtól várt értesítés. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

5. A Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra az Ügyfél általi igazolt átvételtől számított 5 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás.

6. Az Ügyfél köteles a Társasággal való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. Ettől eltérni csak a Társaság kifejezett beleegyezése esetén szabad.

7. A Társaság hirdetményei a Társaság honlapján jelennek meg.

III. A Társaság előzetes tájékoztatási kötelezettsége

1. A Társaság a megbízási szerződés és az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott információk alapján elemző és piacfelmérő tevékenységet végez a biztosítók által kínált, a piacon elérhető biztosítási konstrukciók vonatkozásában. Ennek keretében felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Társaság által adott tanácsot alátámasztják. A Társaság a biztosítás megkötésének elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges ajánlatot, amely az Ügyfél céljainak elérésére alkalmas. A Társaság az Ügyfelet értesíti a felmérés eredményéről, ajánlatát átadja az Ügyfél számára.

2. A Társaság a biztosításközvetítését megelőzően az un. Ügyféltájékoztató dokumentuma rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére a Bit. 378.§-ában előírt adatokról és tényekről.

3. A Társaság a biztosításközvetítését megelőzően az un. Ügyféltájékoztató dokumentuma rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére a Bit. 378.§-ában előírt adatokról és tényekről.

4. A Társaság a biztosításközvetítését megelőzően az un. Ügyféltájékoztató dokumentuma rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére a Bit. 378.§-ában előírt adatokról és tényekről.

5. A Társaság a biztosításközvetítését megelőzően az un. Ügyféltájékoztató dokumentuma rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére a Bit. 378.§-ában előírt adatokról és tényekről.

6. A Társaság a biztosításközvetítését megelőzően az un. Ügyféltájékoztató dokumentuma rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást a szolgáltatását igénybe venni szándékozó Ügyfél részére a Bit. 378.§-ában előírt adatokról és tényekről.

7. Az Ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az igényfelmérés során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Társaságot értesíteni. A Társaság nem felel az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kárért.

8. Az Ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az igényfelmérés során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Társaságot értesíteni. A Társaság nem felel az értesítés elmaradása miatt bekövetkezett kárért.

IV. Megbízási szerződés

1. Az igényfelmérést és az előzetes tájékoztatási kötelezettségét követően az Ügyfél az Alkuszi megbízási szerződés mintának megfelelően megbízási szerződést köt a Társasággal.

2. A megbízási szerződéssel az Ügyfél megbízza a Társaságot valamennyi, a Társaság vagy üzletkötője közreműködésével kezdeményezett biztosítási szerződésének a megkötésével és kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a Biztosítási szerződés megkötésére terjed ki.

3. A megbízási szerződéssel az Ügyfél megbízza a Társaságot valamennyi, a Társaság vagy üzletkötője közreműködésével kezdeményezett biztosítási szerződésének a megkötésével és kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a Biztosítási szerződés megkötésére terjed ki.

4. A Társaság a megbízás szerződés megkötését köteles megtagadni, ha
- az jogszabályba ütközne,
- a leendő szerződő fél, illetőleg az Ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint, ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt,
- a kockázatelemzéshez, igényfelméréshez szükséges információkhoz nem jutott hozzá.

A Társaság saját mérlegelése alapján jogosult a szerződés megkötését egyéb esetekben is megtagadni.

V. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos rendelkezések

1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a biztosítók képviseletére nem jogosult, ezért a biztosítók nevében jognyilatkozatot nem tehet, továbbá arra sincsen joga, hogy a biztosító nevében az ügyfél (mint szerződő fél, illetve biztosított) nyilatkozatait (így különösen a biztosítási szerződések megkötésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatait) fogadja.

2. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy nyilatkozatai akkor tekinthetőek a biztosítóval közöltnek, amikor azokat a Társaság a képviseletében a biztosítóval közli. Ennek megfelelően az ügyfél tudomással bír arról, hogy nyilatkozatainak az alkusszal történő közlése nem tekinthető a biztosító tudomásszerzésének.

3. A biztosítási szerződést a Társaság az ügyfél képviseletében köti meg. A biztosítási szerződés megkötésére magyar jog, azon belül elsősorban a Ptk mindenkor hatályos jogszabályai vonatkoznak. Ha az ügyfél, mint biztosítási szerződést megkötő, ún. szerződő fél fogyasztó, vagy az adott biztosítási feltételek lehetővé teszik, abban az esetben a biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:444.§ (1) bekezdésében szabályozott 15 napos, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség akkor 60 napos kockázat elbírálási határidőt – amely idő alatt a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja – attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlata biztosítóhoz beérkezik. A biztosítási szerződés akkor jön létre, ha a biztosító az ügyfél biztosítási ajánlatát elfogadja, és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes biztosítási termékek (pl.: utasbiztosítás) esetén a biztosítási fedezetet is igazoló dokumentum átadása a Társaság közreműködésével történik.

4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság és az üzletkötő által kalkulált biztosítási díj csak előzetes, az érintett biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, amelyet a biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.

5. Az Alkusz saját üzleti döntése alapján nem jogosult a biztosítási díj, illetve díjelőleg átvételére.

6. Az ügyfélnek tudomása van arról, hogy bizonyos biztosítási termékek esetében az ajánlatához fűződő jogi hatályok a legkorábban akkor állnak be, ha az ügyfél a biztosítási díjat hiánytalanul megfizette.

7. A biztosító jogosult az ajánlat beérkezését követően kockázatelbírálási határidőre, mely időszak alatt a biztosítás kötvényesítése érdekében további kérdéseket tehet fel, ha a megfelelő információk nem állnak a rendelkezésére, illetve amennyiben az ajánlatkötési szabályoknak megfelelően nem került megküldésre minden dokumentum, ún. hiánypótlást közölhet az ügyféllel akár a Társaságon keresztül. Az ügyfélnek tudomása van arról, hogy a hiánypótlások biztosítóba beérkezésétől számítva újraindul a kockázatvállalási határidő, illetve a hiánypótlások meg nem küldéséből fakadóan a biztosító elutasíthatja az ajánlatát.

8. Az ügyfél által igényelt kockázatviselési kezdet módosulhat:
- kötelező szemle elmaradása, eltolódása esetén
- kötelező orvosi vizsgálat időpontjának elmaradása, vagy eltolódása esetén
- bizonyos esetekben az első díj beérkezéséig
- azon esetekben amikor türelmi időt köt ki a biztosító
- egyéb az érintett biztosítási szerződés tekintetében lényeges dokumentum, vagy nyilatkozat beérkezésének, vagy valamely cselekmény elvégzésének késedelme esetén.

9. Az ügyfél biztosítási kötvényét a kockázatot elvállaló biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az ügyfél részére, kivéve utasbiztosítási szerződések, illetve erre irányuló külön kérés esetén, ahol az Alkusz küldi meg az ügyfél részére.

VI. Díjazás

1. A Társaság a megbízási szerződés alapján végzett tevékenységéért az érintett biztosítótól kap javadalmazást. A biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást.

2. A Társaság a közvetítői tevékenységéért az Ügyféltől erre irányuló külön megállapodás alapján közvetlenül is részesülhet díjazásban, különösen abban az esetben, ha megbízása kizárólag szaktanácsadásra vagy olyan biztosítási szerződés közvetítésére vonatkozik, amelynek díja a biztosítótól származó közvetett díjazást nem vagy csak részben tartalmaz. Ez esetben a megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve ha az eredménye részben vagy egészben azért maradt el, mert a Társaság felróhatóan járt el.

VII. Távértékesítéssel létrejött alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozó szabályok

1. Amennyiben a Társaság és a fogyasztónak minősülő Ügyfél között a megbízási szerződés egyidejű fizikai jelenlétük nélkül - a továbbiakban: távértékesítéssel - jön létre, alkusz a Társaság a Tétv. tv. rendelkezéseiben előírt tájékoztatási kötelezettségeinek jelen ÁSZF és az Ügyféltájékoztató dokumentum rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

2. Távértékesítés esetén az Ügyfél a biztosítási alkuszi megbízástól a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

3. A fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozata akkor érvényes, ha azt a a fenti határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Társaságnak elküldi.

4. A távértékesítéssel megkötött biztosítási szerződés esetén a felmondási jogra a biztosítási szerződés rendelkezései az irányadók.

VIII. Jognyilatkozatok közlése

1. Bármely Fél által a másik Félhez intézett jognyilatkozat (beleértve a szerződés feltételeinek módosítását, vagy a szerződés felmondását) csak akkor hatályos, ha azt a másik Féllel írásban közölték, kivéve, ha a szerződés, vagy az ÁSZF valamely pontja ettől eltérően rendelkezik. Írásbeli közlésnek minősül a másik Félnek írásbeli formában személyesen, vagy postai úton levélben eljuttatott közlése.

2. A Felek az egyedi megbízási szerződésben a megbízási szerződéssel kapcsolatos írásbeli közlésnek elfogadhatják az e-mail üzenetet, amely ez esetben a Felek közötti egyedi szerződésben meghatározott e-mail címekre küldött üzenetet jelenti.

3. A Társaság jogosult az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetést hangfelvételen rögzíteni. A Társaság a hangfelvételt 5 évig őrzi meg. Az ügyfél kérésére a Társaság biztosítja az Ügyfél számára a lehetőséget, hogy a rögzített hangfelvételeket a Társaság helyiségében, helyben meghallgassa. A Társaság a hangfelvétel másolatát, a másolatkészítés előzetesen egyeztetett költségeinek megfizetését követően, az Ügyfél kérésére írásban vagy elektronikus formában kiadja.

4. A tekintetben, hogy valamely jognyilatkozatot a másik Féllel közöltek, azt a Felet terheli a bizonyítási teher, amely fél e közlésre hivatkozik, arra jogot, vagy igényt alapít. A közlés megtörténtét hitelt érdemlően bizonyítja a másik Fél által a személyes kézbesítéskor aláírt átvételi elismervény, a telefaxon történt iratküldést igazoló szelvény, a postai feladást igazoló ajánlott szelvény, a Társaság postai feladó- vagy átadókönyve, illetve a Társaság bármilyen olyan belső iratnyilvántartása vagy iratjegyzéke, amelyből a postai feladás ténye kitűnik.

5. A felek egymással fő szabály szerint telefonon, emailen és személyesen tartják a kapcsolatot. A Társaság az Ügyfélnek szóló jogi kötőerővel rendelkező iratokat, értesítéseket ajánlottan, tértivevénnyel adja postára az ügyfél által megadott címre.

6. A küldemény feladását követő 2. nap elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta, ide nem értve az ajánlottan, tértivevénnyel feladott küldeményeket, amelyek címzett általi átvételének időpontját a címzett által aláírt tértivevény tartalmazza.

7. Az írásbeli küldemények, illetve értesítések Társasághoz érkezése, Társaság általi átvétele tekintetében a Társaság nyilvántartása az irányadó. A Társaság az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről.

IX. Felelősségi szabályok

1. Az Ügyfél felelős azért, hogy az általa nyújtott információk és adatok pontosak, helytállóak és a valóságnak megfelelnek, valamint az Ügyfél által a Társaság részére bemutatott, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Ügyfél vállalja, hogy nem közöl valótlan adatokat a Társasággal és kizárólag valódi, érvényes és hiteles dokumentumokat bocsát a Társaság rendelkezésére. A valótlan adatok közlése a Társaság részéről azonnali hatályú felmondásra szolgáltat okot.

2. A Társaság kizárólag az Ügyfél által közölt adatok és az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján végzi tevékenységét, ezért a Társaság a valóságnak nem megfelelő adatok és dokumentumok következtében felmerült eredménytelenségért nem tartozik felelősséggel.

3. A Társaság tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek megfelelően, annak az adott körülmények között lehetséges legteljesebb figyelembevételével és a kellő gondossággal jár el. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének felróható megszegése által az Ügyfélnek okozott.

4. A Társaság felel az általa - és az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által - e tevékenysége során okozott kárért.

5. A Társaság nem felel az olyan jognyilatkozatok elfogadásából, szerződések teljesítéséből eredő kárért, amelyek jogosulatlan, vagy hamisított voltát gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni.

X. A szerződés módosítása és megszüntetése

1. A Felek közös megállapodással, írásban módosíthatják a hatályban lévő megbízási szerződésüket.

2. A szerződés megszűnik a következő esetekben:
- írásbeli közös megegyezéssel,
- felmondással, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a szerződés létrejöttének megfelelő módon. A felmondási idő 30 nap.
- bármely Fél egyoldalú jognyilatkozattal történő elállásával, amennyiben az egyoldalú elállásra jogszabály vagy a szerződés alapján lehetőség van,
- a Társaság jogutód nélküli megszűnésével, kivéve, ha a szerződést is tartalmazó állomány átruházására a jogutód nélküli megszűnést megelőzően sor kerül.

3. A megbízási szerződés felmondásáról az Ügyfél értesíteni köteles a vele szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

4. A Felek a szerződés megszűnése esetén az adott ügylet jellegéből adódó ésszerű határidőn belül kötelesek elszámolni egymással, ennek érdekében kötelesek messzemenően együttműködni egymással.

5. A Felek külön, egyedi megállapodásukban eltérhetnek a fenti felmondási szabályoktól. Az eltérés akkor válik a szerződés részévé, ha azt mindkét fél kifejezetten elfogadja.

XI. Titoktartás

1. A Társaság az Ügyfeleiről rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik, az ügylet jellegétől függően biztosítási-, bank-, értékpapír-, vagy üzleti titokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.

2. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Társaság minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.

XII. Adatkezelés

1. A Társaság az Európai Parlament és Tanács adatvédelmi rendelete (2016/679 General Data Protection Regulation /GDPR/) és az Info. tv. irányadó, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, ennek során az ügyfelek személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme érdekében rendelkezik, Adatvédelmi Szabályzatot fogadott el, mely letölthető, megtekinthető a Társaság honlapján, a www.klassis.hu címen, a Dokumentumtár menüpontban. Továbbá az Ügyféltájékoztató részét képezi az adatvédelmi kisokos, mely az adatvédelmi szabályzat kivonatát tartalmazza közérthetően.

2. A Társaság adatkezelőnek, a nevében eljáró üzletkötők pedig Adatfeldolgozónak minősülnek Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, viszont bizonyos esetekben a jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan a Bit. 379.§ a) pontja - személyes adatok kötelező kezelését írják elő az Alkusz számára.

3. A Társaság adatkezelésének célja, hogy ügyfelei részére vállalt szolgáltatásokat teljesíthesse.

4. A Társaság adatkezelőként, és adatfeldolgozóként köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, illetőleg megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatok biztonságát biztosítják.

5. Az Alkusz az adatok felvétele és kezelése során mindenkor a tisztesség és a törvényesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni. Az Alkusz a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

XIII. Panaszkezelés

A Társaság biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt: ügyfél) a biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
Fentiek teljesítésére a Társaság rendelkezik panaszkezelési szabályzattal, mely elérhető a Társaság www.klassis.hu honlapján a Dokumentumtár menüpont alatt, illetve az Űgyféltájákoztató szerves részét képezi a Panaszkezelési Kisokos.

Visszahívás kérése